Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Spotkanie maturzystów z lubańską Policją

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach odbyło się spotkanie policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, z maturzystami podczas, którego funkcjonariusze zaprezentowali wymogi dla kandydatów do Policji oraz możliwości rozwoju i kształcenia w tej formacji.

Policjanci zachęcali i przekonywali młodych ludzi do wstąpienia do służby w Policji. W trakcie spotkania uczestnikom zostały przedstawione wymogi jakie musi spełnić kandydat na funkcjonariusza oraz omówiono szczegółowe etapy rekrutacji do policji. Młodzież dowiedziała się na czym polega praca poszczególnych pionów lubańskiej komendy oraz jakim sprzętem dysponują np. Nieetatowe Pododdziały Prewencji Policji.

Spotkanie miało na celu zaszczepienie w świadomości młodzieży faktu, że wśród dróg kariery życiowej warto brać pod uwagę pracę w policji.

Chętni do służby w Policji musza spełniać określone wymogi:

– Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

– korzystający w pełni z praw publicznych;

– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji we Lubaniu przy ul. Sikorskiego 4

w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do służby w Policji;

– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

– książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Uwaga: kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać na stronie internetowej Komendy Głównej Policji lub Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Autor: st.asp. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń

Leave a Reply