Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Program “Maluch Plus” 2019 – czy Lubań skorzysta?

30 listopada szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne Elżbieta Rafalska ogłosiła program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 “Maluch Plus” 2019, który ma przyczynić się do zwiększenia aktywności zawodowej kobiet, które najczęściej zajmują się opieką nad dziećmi. Na zadanie rząd przeznaczył ponad 450 mln zł. Wnioski należy złożyć do dnia 28 grudnia. Czy nasze miasto taki wniosek złoży? 

Nacisk programu “Maluch Plus” położony jest na rozwój instytucji opieki tworzonych przez jst na terenach tych gmin, gdzie nie funkcjonują żadne żłobki i kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego – mają one gwarancję otrzymania dofinansowania w zgłoszonej przez siebie wysokości, ale nie wyższej niż 80% wartości dla projektów do 3 mln zł i jeśli dofinansowanie będzie dotyczyło nie więcej niż 20% dzieci w wieku 1-2 lata (moduł 1a).

Nowością w stosunku do poprzedniej edycji Programu jest wprowadzenie w module 1a zasady niefunkcjonowania na terenie gminy żłobków i klubów utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (w poprzedniej edycji zasada dotyczyła wszystkich żłobków i klubów – utworzonych przez dowolny podmiot). Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie zwiększono do 30 tys. zł, dofinansowanie do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostało na poziomie 5 tys. zł.

Moduł 1b przeznaczony jest na inwestycje na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby i wnioskowana wysokości dofinansowania na zadanie tworzenia miejsc opieki nie przekracza w gminie 5 mln zł (nowością jest wprowadzenie ograniczenia do 5 mln zł) lub nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc w gminie przekracza 3 mln zł. Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie podwyższono do 22 tys. zł, kwota dofinansowania do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostała na poziomie 5 tys. zł.

Moduł 2 dotyczy dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki utworzonych z udziałem środków poprzednich edycji Programu.

Moduł 3, podobnie jak w edycji 2018, jest kierowany do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego i dotyczy dofinansowania do tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania. Kwoty dofinansowania pozostały bez zmian – 10 tys. zł/1 miejsce w żłobku i klubie, 5 tys. zł/ 1 miejsce u dziennego opiekuna.

Moduł 4 przeznaczony jest dla podmiotów prywatnych i dotyczy dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki.

Oferty w ramach programu należy składać w terminie 4 tygodni od ogłoszenia programu tj. do dnia 28 grudnia 2018 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Pełna informacja na temat ogłoszonego konkursu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Robert Daszkiewicz – ekonomista, analityk finansowy, absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny)Pełni mandat Radnego Rady Miasta Lubań w kadencji 2018 – 2023. Prywatnie jest regionalistą i członkiem Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc w Lubaniu.

Autor: oprac. Robert Daszkiewicz radny Rady Miasta Lubań