Wybory Parlamentarne 2019

Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Lokalny Samorząd

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści

Projekt „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizacje form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim” złożony przez Powiat Lubański, został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. 

Wartość zadania to 963 287,50 zł z tego 85 % stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 % znajduje pokrycie z budżetu państwa  a 5 % stanowi wkład powiatu.

Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dzięki niemu docelowo 100 uczniów będzie miało szansę  wziąć udział w zaplanowanych działaniach tj.: 80 stażach u przedsiębiorców, 9 wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy stosujących innowacyjne rozwiązania technologiczne, 3 obozach naukowych pod kierunkiem pracowników naukowych oraz 3 obozach językowych branżowych.

Powiat Lubański kładzie nacisk na realizację projektów, w których głównym celem są działania takie jak praktyki, staże, specjalistyczne szkolenia zawodowe, mające na celu przygotowanie absolwentów szkół  do wejścia na rynek pracy w stopniu odpowiadającym zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez pracodawcówinformuje Starosta Lubański Walery Czarnecki.

Głównym celem projektu jest przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia w zawodach deficytowych po ukończeniu nauki w szkole średniej. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2019.

Autor: powiatluban.pl/SP