Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Pomagają uzależnionym i ich rodzinom

Andrzej Mazurek i Monika Chojnowska w Punkcie Pierwszego Kontaktu dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia w Lubaniu.

We współczesnym świecie dominują dwie wizje tego, czym jest uzależnienie. Według pierwszej, najpopularniejszej, wynika ono z ludzkiej słabości. Druga zaś, ujmuje uzależnienie jako coś, co można by nazwać „chorobą mózgu”. Człowiek mający skłonności genetyczne i wystawiony na działanie alkoholu czy narkotyków staje się uzależniony. Nie jest już w stanie sam wyjść z nałogu. Osoba uzależniona musi otrzymać wsparcie zarówno psychologiczne, jak i społeczne czy medyczne.

Mówi się, że gdyby ktoś wynalazł pigułkę na uzależnienia dostałby nie tylko nagrodę Nobla, ale przyniosłaby ona wynalazcy wielkie bogactwo. Niestety jest to na razie jedynie mrzonka a działać trzeba. Zamknięcie poradni odwykowej działającej w szpitalu, sprawiło, że osoby uzależnione i ich rodziny nie miały gdzie szukać ratunku. W związku z tym w ubiegłym roku lubański samorząd postanowił uruchomić Punkt Pierwszego Kontaktu dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia prowadzony przez Andrzeja Mazurka, który czynny był dwa razy w tygodniu. Po roku działalności można śmiało powiedzieć, że punkt sprawdził się. Aż 266 osób skorzystało z jego pomocy, polegającej na udzielanie wszechstronnych informacji na temat systemu wsparcia dla osób dotkniętych problemem uzależnienia i współuzależnienia. Na 93 osoby pozytywnie wpłynęło motywowanie i inspirowanie do podjęcia terapii osób nadużywających alkohol w rodzinach, w których wychowują się dzieci. Do innych placówek pomocniczych i specjalistycznych zostało skierowanych 4 osoby. 7 uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu skierowano do szpitali dla odbycia terapii stacjonarnej. A ponieważ o miejsca jest bardzo trudno, punkt pomógł w ich znalezieniu. Poza tym w ciągu minionego roku zostało tam złożone 15 wniosków adresowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To tylko część działań podejmowanych przez punkt. Ponadto zajmowano się w nim inicjowaniem pomocy socjalnej i prawnej oraz udzielaniem niezliczonej ilości porad i konsultacji telefonicznych.

Punkt Pierwszego Kontaktu dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia w Lubaniu.

Wychodząc naprzeciw stale rosnącej liczbie osób i rodzin dotkniętych różnego rodzaju uzależnieniami i tendencji wzrostowej zachowań niepożądanych społecznie, w tym przemocy, został z początkiem lutego utworzony Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy z siedzibą w Lubaniu, przy ulicy 7 Dywizji 14mówi pełnomocnik burmistrza Monika Chojnowska. – Utworzony Punkt Konsultacyjny jest kontynuacją działalności funkcjonujących do 2017 roku trzech punktów rozrzuconych po całym mieście – ds. Narkomanii przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu, Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Pierwszego Kontaktu dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia. W celu kompleksowego zaspakajania potrzeb ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej postanowiono połączyć wszystkie te punkty w jeden, tworząc Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz przeciwdziałania Przemocy przy Urzędzie Miasta Lubań, mieszczący się przy ul. 7 Dywizji 14 (przybudówka – parter). Od 1 lutego Punkt będzie zapewniał pomoc terapeuty, radcy prawnego, psychologa oraz konsultanta. Zakres działalności punktu obejmuje przede wszystkim udzielanie porad i konsultacji indywidualnych, w tym porad prawnych, informowanie o specjalistycznych ośrodkach leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pomoc w ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii, udzielanie wsparcia po zakończeniu terapii, udzielanie pomocy terapeutycznej i psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym, rozpoznawanie zjawiska przemocy i udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy oraz będącymi jej świadkami.

Warto podkreślić, że osoby pełniące dyżury w punkcie są nie tylko specjalistami w swoich dziedzinach, ale współpracują również na co dzień z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołem Interdyscyplinarnym oraz różnego typu instytucjami pomocowymi, a co najistotniejsze kierują się chęcią niesienia faktycznej pomocy ludziom jej oczekującym.

W Punkcie Konsultacyjnym dyżury będą pełnili:

– konsultant od wtorku do czwartku, w godzinach od 9.00 do 14.00

– terapeuta w każdy wtorek od 16.00 do 19.00

– radca prawny w każdą środę od 15.00 do 18.00

– psycholog w każdy czwartek od 16.00 do 19.00

W miarę zapotrzebowania lokalnej społeczności na usługi świadczone w punkcie nie wyklucza się zwiększenia godzin jego otwarcia, jak również podjęcia współpracy z innymi specjalistami.

Teresa Kraska, jest znaną w regionie dziennikarką i felietonistką. Jesta Sekretarzem Redakcji dwutygodnika “Ziemia Lubańska”.Pełni również mandat radnej Rady Miejskiej Lubania.

Autor: Teresa Kraska