Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Obradowała lubańska Rada Miejska

Prezes Zarządu LPWiK Marek Święcicki

Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej Lubania zdominował temat gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Radni zapoznali się ze zrealizowanymi w minionym roku zadaniami. Mówiono też o planach na przyszłość, a wśród uchwał, które podjęli radni, była niewielka podwyżka cen za wodę i ścieki, o 17 i 14 groszy za metr sześcienny.

Po otwarciu obrad i przyjęciu sprawozdania burmistrza za okres międzysesyjny przystąpiono do wysłuchania informacji prezesa Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Marka Święcickiego. Podsumował  inwestycje przedsiębiorstwa zrealizowane w roku 2016, przedstawił  plany na rok 2017 oraz informację na temat taryf za wodę i ścieki w 2017 r.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych, jakie zostały wykonane w ubiegłym roku należy zaliczyć całkowite zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej ulicy Głównej, Różanej i Dolnej, zakończenie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ulicy Warszawskiej oraz zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej ulicy Biwakowej (pozostało odtworzenie nawierzchni) – informował radnych prezes Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Marek Święcicki. –  Jedną z najważniejszych inwestycji ubiegłego roku, a zarazem przełomowym unowocześnieniem naszego ujęcia, była modernizacja ujęcia wody w Pisarzowicach. Dodatkowo w ubiegłym roku na oczyszczalni ścieków przeprowadzono remont stacji zagęszczania i odwadniania osadu. Wykonano nowe ocieplenie i posadzkę, w części odnowiono instalację elektryczną oraz zainstalowano wentylację. Ponadto w pierwszym bloku biologicznym wymieniono mieszadła wraz z osprzętem. Wbudowano również dodatkowe mieszadło w zbiorniku wielofunkcyjnym. W oczyszczalni ścieków zaadaptowano część pomieszczeń w budynku agregatu prądotwórczego na pomieszczenie wapna chlorowanego. Remont tego budynku obejmował wykonanie posadzki wraz z płytkami, ścian działowych, nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, montażu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych, jakie planujemy na rok bieżący, znalazła się modernizacja ujęcia – etap II, która będzie polegać na budowie dróg wewnętrznych dojazdowych do poszczególnych studni ujęciowych oraz przebudowa rogu melioracji szczegółowej, który przecina naszą strefę bezpośrednią. Drugim zadaniem w bieżącym roku jest modernizacja stacji uzdatniania wody polegająca na przebudowie stacji napowietrzania wody surowej. Inwestycję tą, podobnie jak modernizację ujęcia uważamy za przełom dla stacji uzdatniania wody. Napowietrzanie jest kluczowym elementem w uzdatnianiu wody, gdyż parametry naszej wody surowej pozwalają w sposób stosunkowo tani i prosty usuwać z wody ponadnormatywne związki żelaza, manganu oraz agresywny dwutlenek węgla. Przewiduje się wymianę okien w części budynku zwanego deszczownią, która będzie zgodna z zaleceniami konserwatora zabytków. Ponadto zmodernizujemy wyposażenie części biologicznej mieszadła i wyposażymy komorę defosfatacji. Polepszymy stan zbiornika wielofunkcyjnego. Mamy też w planie modernizację systemu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki całego bloku biologicznego. Z budowy infrastruktury w bieżącym roku przewiduje się budowę odcinka sieci wodociągowej w odnodze ulicy Fabrycznej, budowę sieci wodno-kanalizacyjną na ulicy Esperantystów oraz przybudowę przyłączy wodociągowych w ulicy Ratuszowej i Spółdzielczej.Od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku lubanian czekają nowe stawki za wodę i ścieki. Wybudowane w latach 2009-2016 sieci wodociągowo-kanalizacyjne, wzrost podatku od nieruchomości dla miasta i dla gminy z tytułu użytkowania nowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na Uniegoszczy oraz modernizacja ujęcia wody w Pisarzowicach przyczyniły się do wzrostu cen. W konsekwencji stawki za wodę zmieniają się z 3,33 zł za m3 do 3,50 za m3, zaś za ścieki ze stawki 6,24 zł za m3 do stawki 6,35 za m3 – wyjaśniał prezes spółki.

Wypowiedź prezesa zakończyły pytania ze strony radnych. Podczas dyskusji Marek Święcicki poinformował, że lubańska „kranówka” z racji stałego monitoringu jest dobrej jakości, zaś w kwestii podwyżek LPWiK stara się, aby były minimalne. Tym samym z dużą ostrożnością spółka inwestuje w nowe sieci czy w nowe urządzenia, ponieważ nie chce, żeby koszt tych inwestycji był nadmiernym obciążeniem dla odbiorcy.

Podjęte tego dnia uchwały dotyczyły między innymi działalności instytucji samorządowych, zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, drobnych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy oraz opisanych szerzej przez przedstawiciela LPWiK nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ponadto podjęto pierwsze decyzje w sprawie sprecyzowania zasad umieszczania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Wprowadzono też niewielkie zmiany w budżecie miasta.

Na zakończenie sesji burmistrz miasta odpowiadał na wnioski radnych dotyczące prac porządkowych. Poruszono temat Wieży Trynitarskiej, wokół której ZGiUK ma wykonać ogrodzenie. Rozważano również kwestię alternatywnego dojazdu do osiedla Piastów, który byłby wykorzystywany w wyjątkowych sytuacjach, aby nie blokować wjazdu i wyjazdu. Na sesję marcową samorząd ma przygotować propozycję rozwiązania i sfinansowania tego problemu.

Źródło: luban.pl/ŁCR