Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Lokalny Samorząd

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Jest praca w lubańskiej Policji dla cywilów

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu, poszukuje kandydatek/kandydatów na cywilne stanowiska  pracy Zespole Wspomagającym w KPP w Lubaniu. Szczegóły poniżej:

OGŁOSZENIE

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W LUBANIU

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

technika Podzespołu Teleinformatyki

Zespołu Wspomagającego w KPP w Lubaniu

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 0,5

Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 1 399,37 zł brutto, premia regulaminowa 12,61% i staż pracy

Warunki pracy:

praca w pomieszczeniu, jednozmianowa, w pozycji siedzącej przy urządzeniach łącznościowych i informatycznych

Zakres zadań:

– administrowanie systemami operacyjnymi zainstalowanymi w komputerach łączności

w KPP Lubań,

– organizowanie i rozwijanie łączności dla działań Policji (na terenie podległym KPP

w Lubaniu),

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji organizacyjno – techniczno – eksploatacyjnej

systemów łączności użytkowanych przez podległe jednostki,

– konserwacja i naprawa drobnych uszkodzeń w sprzęcie łącznościowym typu

telefony, faksy,bazy centralne,

– likwidowanie uszkodzeń występujących w sieciach telefonicznych,

– utrzymanie w sprawności technicznej systemy łączności, łącza urządzeń telegraficznych, łączy

transmisji danych będących w posiadaniu KPP w Lubaniu,

– realizowanie usług abonenckich w centralach telefonicznych KPP w Lubaniu oraz nadzorowanie

i utrzymywanie systemów radiowych,

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji planowanych zakupów części i materiałów

eksploatacyjnych łącznościowych,

– nadzorowanie i prowadzenie elektronicznej książki telefonicznej, z zakresu KPP Lubań,

– weryfikowanie i przygotowywanie sprzętu łącznościowego do wybrakowania,

– monitorowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie materiałów i sprzętu łącznościowego,

– rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników sprzętu łącznościowego,

– zarządzanie urządzeniami sieci telefonicznej,

– składanie zapotrzebowań, pobieranie i dystrybucja sprzętu i materiałów eksploatacyjnych

łącznościowych z Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu,

– prowadzenie podręcznego magazynu sprzętu i materiałów łącznościowych,

– nadzór i udostępnienie na polecenie przełożonych informacji z Komputerowego Stanowiska

Rejestracji Rozmów Alarmowych.

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie średnie łącznościowe lub informatyczne,

– doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zakresie informatyki,

– znajomość obsługi urządzeń łącznościowych i komputera,

– wiedza specjalistyczna z zakresu informatyki, obsługi urządzeń i oprogramowania,

– komunikatywność,

– umiejętność współpracy i pracy zespołowej,

– bardzo dobra organizacja pracy,

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– korzystanie z pełni praw publicznych,

– nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia:

– życiorys/CV i list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie

wykształcenia,

– kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie

doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,

– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego

posiadanie obywatelstwa polskiego,

– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji

procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta

Powiatowego Policji w Lubaniu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie

dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko ……….

(należy wpisać nazwę stanowiska)

– oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2019 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu,

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

ul. Sikorskiego 4

59-800 Lubań

…………………………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W LUBANIU

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

sprzątaczki/sprzątacza

Zespołu Wspomagającego w KPP w Lubaniu

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 0,75

Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 1 685,85 zł brutto, premia regulaminowa 13,87 % i staż pracy

Warunki pracy:

praca w pomieszczeniu, oświetlenie naturalne i sztuczne, praca fizyczna

Zakres zadań:

– utrzymywanie w stałej czystości pomieszczeń należących do KPP w Lubaniu,

– codzienne zamiatanie, mycie i pastowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach,

– codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie ich zawartości,

– wycieranie kurzy z urządzeń i sprzętu znajdującego się w przydzielonych pomieszczeniach,

– mycie powierzchni laminowanych biurek, szaf, szafek, stoliczków, odkurzanie dywanów lub

chodników znajdujących się w pomieszczeniach , usuwanie z nich wszelkiego rodzaju plam

i innych zanieczyszczeń,

– mycie wszelkich urządzeń sanitarnych, podłóg i ścian wykładanych glazurą,

– utrzymywanie w stałej czystości okien, mycie szyb w miarę ich potrzeby,

– informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich zauważonych uszkodzeniach

i brakach w sprzątanych pomieszczeniach.

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie co najmniej podstawowe,

– umiejętność organizacji pracy własnej,

– systematyczność,

– samodzielność,

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– korzystanie z pełni praw publicznych,

– nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

– dokładność,

– rzetelność,

– obowiązkowość.

Dokumenty i oświadczenia:

– życiorys/CV i list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie

wykształcenia,

– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego

posiadanie obywatelstwa polskiego,

– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko…………………………….(należy wpisać nazwę stanowiska).

– oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 21.10.2019 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu,

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

ul. Sikorskiego 4

59-800 Lubań

Autor: AM/źródło KPP w Lubaniu

Leave a Reply