Tablica ogłoszeń

Praca w regionie

Lokalny Samorząd

Kino w Lubaniu

Nadchodzące wydarzenia

Biblioteka w Lubaniu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Zawsze z książką”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Zawsze z książką“. Regulamin poniżej.


Regulamin konkursu fotograficznego „Zawsze z książką”

I. Przepisy ogólne

1.Konkurs organizowany przez jest Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

2. Konkurs rozpoczyna się 20 lipca 2019 i trwać będzie do 15 listopada 2019. Wyłonienie lau­reatów nastąpi do 20 listopada 2019 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekaluban.pl

3.Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy za wyjątkiem członków jury.

 1. Celem konkursu „ Zawsze z książką” jest:
  • Zwizualizowanie pasji czytania, miłości do książek.
  • Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, dialogu ze światem i wyrażania emocji.
  • Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 2 fotografie o wielkości minimum 15x21cm., lub wydruk fotografii na kartce formatu A4 dołączając kartę uczestnika konkursu (plik do po­brania)
 2. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, w tym szczególnie zmiany oryginalnej kompozycji, przez dodanie lub ujęcie jej elementów zmieniających treść fotografii, dodawania znaków wodnych, imienia i nazwiska, linków, oraz ramki.
 3. Zabrania się nadsyłania do konkursu zdjęć przedstawiających nagość, również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, szerzące nienawiść, obrażające uczucia religijne, bądź naruszające prawo, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób które nadesłały takie fotografie.
 4. Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoni laureatów, którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 listopada 2019 r. Lista laureatów zostanie zamiesz­czona na stronie www.bibliotekaluban.pl i www.luban.pl
 6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20 listopada 2019 r. Informacja z dokładnym terminem uroczystości zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekaluban.pl i www.luban.pl.
 7. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym konkur­sie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.

III. Wykorzystanie prac

 1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organi­zatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych www.bibliotekaluban.pl i www.luban.pl., opublikowanie imienia, nazwiska autora w mate­riałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
 2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że przysługu­je mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się wi­zerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Prze­syłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego „Zawsze z książką”

Dane uczestnika konkursu

 1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………

 2. Adres……………………………………………………………………………………

 3. Numer telefonu…………………………………………………………………………

 4. Adres e-mail……………………………………………………………………………

Tytuł fotografii i krótki komentarz

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie

Oświadczam , że jestem autorem nadesłanego zdjęcia oraz że nie naruszam jakichkolwiek praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych przez Organizatora.

…………………………………………………………………………………….

(miejscowość, data, podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania zgłoszonych fotografii.

……………………………………………………………………………………….

(miejscowość, data, podpis)

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej

(wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich)

Ja, niżej podpisana /y ………………………………………………… jako przedstawiciel ustawowy nieletniego ………………………………………………………………… wyrażam zgodę na jego udział w konkursie fotograficznym „Zawsze z książką” na zasadach określonych w Regulaminie kon­kursu.

……………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data, podpis)